Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

11 lutego, 2021 Wyłącz przez prezes

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Biuro finansowo-księgowe zapewnia rozwój działalności finansowo-księgowej jednostki, w celu zapewnienia niezbędnych środków na rozwój całej działalności, poprzez organizację i prowadzenie księgowości, prawidłową i aktualną ewidencję dokumentów wynikających z działalności ekonomiczno-finansowej, zatrudnienia i wykorzystania, zatwierdzonych środków budżetowych, ubezpieczenia wynagrodzeń i innych uprawnień do wynagrodzeń pracowników jednostki.

Jesteś właścicielem biura rachunkowego? Wiesz zapewne, że będąc przedsiębiorcą, który prowadzi działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązkowo musisz wykupić ubezpieczenie OC. Reguluje to Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Jaka jest kara za brak ubezpieczenia OC biura rachunkowego? Ustawa mówi o grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności. Pomijając kwestię obowiązkowego wykupienia polisy OC biura rachunkowego, takie ubezpieczenie jest po prostu pomocnym wsparciem finansowym dla Ciebie i księgowych, za których jesteś odpowiedzialny. Jeśli klient wysunie roszczenia z tytułu np. błędu w rachunkach, będziesz mógł skorzystać z odszkodowania. Ale czy obowiązkowe OC biura rachunkowego wystarczy? Odpowiedzi szukaj w naszym artykule.

Zgodnie z ustawą każde biuro rachunkowe działające w Polsce musi mieć ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Co obejmuje OC biura rachunkowego?
Zawód księgowego obarczony jest dużym ryzykiem. Jednak dzięki obowiązkowej polisie OC biura rachunkowego popełnienie błędu, w wielu przypadkach, nie wiąże się z finansowymi konsekwencjami. Jeśli klient udowodni, że zaistniał związek między szkodą a pracą księgowego, towarzystwo wypłaci roszczenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia.

Odpowiedzialność zawodowa certyfikowanych księgowych
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej biegłych rewidentów, biegłych rewidentów i doradców podatkowych zapewnia niezbędną ochronę finansową na wypadek konieczności wypłaty klientowi odszkodowania za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem z winy zakładanego zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług i za które jesteś odpowiedzialny na podstawie tej umowy, przepisów prawa i statusu zawodu.

Ubezpieczenie to możesz zawrzeć niezależnie od formy, w jakiej prowadzisz działalność: indywidualnie (indywidualna firma lub pracownik w firmie doradztwa księgowo-podatkowego) lub firma doradztwa księgowo-podatkowego – w imieniu i dla wszystkich pracowników wykonujących swój zawód w ramach firmę.

Ponadto bezpłatnie przysługuje Ci:

wydatki prawne poniesione przez poszkodowanego w związku z dopełnieniem formalności prawnych w celu zobowiązania Ubezpieczonego do zapłaty odszkodowania, jeżeli był on zobowiązany do odszkodowania prawomocnym i nieodwołalnym orzeczeniem sądu;
koszty prawne poniesione przez Ubezpieczonego w postępowaniu cywilnym, ustanowionym przez prawo lub przez sądy, jeżeli Ubezpieczony był zobowiązany do wypłaty odszkodowania;
koszty ponownego wykonania / wymiany dokumentów (np.dokumentów, zaświadczeń, planów, danych elektronicznych, innych niż banknoty / akcje / obligacje / instrumenty płatnicze), które klienci pozostawili pod Państwa opieką do wykorzystania przy wykonywaniu określonych usług profesjonalnych), które zostały zniszczone / utracone z Twojej winy, do 10% limitu odpowiedzialności na zdarzenie, ale nie więcej niż 5000 EUR na zdarzenie i łącznie za okres ubezpieczenia.
Rodzaj ochrony to „roszczenia zgłoszone”, tj. Polisa obejmuje szkody dochodzone przez klientów po raz pierwszy na piśmie w okresie ubezpieczenia, wynikające z zawinionych czynów popełnionych przez Ciebie w okresie ubezpieczenia, świadcząc usługi profesjonalne.

Aby zachować ciągłość ochrony odpowiedzialności zawodowej, odnawiając polisę możesz skorzystać z ochrony z mocą wsteczną. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Jak działa polisa OC biura księgowego? Ubezpieczenie OC zawodowe obejmuje szkody, które powstaną w następstwie działania lub zaniechania w związku z świadczonymi przez Twoje biuro usługami prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli Ty lub Twój pracownik popełnicie błąd, a Twój klient skieruje taką sprawę na drogę sądową, ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy.

Co ważne, takie ubezpieczenie chroni biuro tylko w ramach działań dla klientów, którym prowadzona jest pełna księgowość. Oznacza to, że gdy prowadzisz klientowi księgowość uproszczoną, obowiązkowe OC zawodowe nie będzie Cię chronić w razie powstania szkody.

Usługi księgowe
Oferujemy pełną obsługę księgową oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dla wszystkich typów firm. Prawidłowy i kompletny zapis wszystkich dokumentów księgowych zapewnia prawdziwy obraz działalności i umożliwia podejmowanie najlepszych decyzji zarządczych. Usługi księgowe dostosowane do Twojej firmy.

Wynagrodzenie i personel
Oferowane przez nas usługi kadrowo-płacowe obejmują pełne spektrum potrzeb kadrowych i problemów, jakie pracodawca może napotkać w stosunku do swoich pracowników: naliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, składka, a depozytariusz deklaruje składkę.

Doradztwo podatkowe
W obecnym kontekście, w którym złożoność i liczba zmian legislacyjnych, które zostały wprowadzone przez Ordynację podatkową, ma duży wpływ na firmę, dla firmy ubezpieczeniowej jest dobre zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz optymalne ustawienie podatkowe i optymalna stabilizacja podatkowa.

Profesjonalizm
Nasze bogate doświadczenie i ciągłe kształcenie w zakresie rachunkowości i podatków rekomendują nas jako wiarygodnego partnera do zarządzania ofertami, w celu zachowania aktywów, pasywów i kapitału firmy poprzez ewidencję, a kapitał firmy poprzez prawidłową ewidencję i kapitał iiiii w działalności firmy, . solidny fundament pod zarządzanie firmą;