Księga przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

14 lutego, 2021 Wyłącz przez prezes

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Rejestr przychodów i rozchodów to metoda rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela firmy.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona sporymzaufaniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów oraz rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe i materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów oraz rozchodów nie zawiera informacji w kwestii zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów i wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wpisuje się do niej również kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej realizacji. Prawidłowy moment na wpisanietakichdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów i rozchodów nie posiadateżdanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawierarównieżinformacjina temat jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich wsparć należą m.in. te otrzymywanez funduszy unijnych .