Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

6 lutego, 2021 Wyłącz przez prezes

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Młodziprzedsiębiorcy mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej działalnościi kosztów ich uzyskania. Powinniśmy więc w niej zapisywaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary albo usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Obowiązek prowadzenia KPIR: 

Na podstawie art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów oraz rozchodów, lub księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o KPiR.

Oprócz powyższej grupy,obowiązekprowadzenia KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych albo umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się działami produkcji rolnej, jeślizasygnalizująchęć prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Uiszczających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Wykonującychjedynie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po likwidacjidziałalności gospodarczej prowadzonej samodzielnielub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają siętakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w przypadkach uzasadnionych szczególnymizaszłościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguuzupełniania KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć minimum na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być wprowadzone. W chwili rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniaobowiązkuuzupełniania księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie