Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Przeczytaj

7 lutego, 2021 Wyłącz przez prezes

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Przeczytaj

Księgę należy prowadzić według szablonuokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-fizycznieielektronicznie.

Cyfrowaforma jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakniesie ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego gwarantującegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a również umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Przechowywanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik wypełniający KPiR w wersji cyfrowej, zgodnie z wyżej wymienionymiwarunkami nie ma wymogu jej drukowania.

Za poprawnąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeślidokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stanfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze wprowadzane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób sumienny,czytelnyjak również trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPIR dowód księgowy równieżmusi być przygotowany w języku polskim , natomiast treść musi być pełna orazzrozumiała, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnaznajdować się w miejscu prowadzonej działalności tudzież w centralidziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych występują pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą wykorzystywaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.